Bespiegeling

Er is een hoop te doen dezer dagen rondom de nieuwe insteek van CKV en Kunst Algemeen.

20161114_150131

 De Bespiegeling
Een weekje in huis. Het tekstboek voor havo en vwo “Bespiegeling. Kunsten in samenhang”. Daarbij het aparte opdrachtenboek havo en het opdrachtenboek vwo. Methodes staan onder druk. Het geheel kan zeker inspireren om mede met inzicht tot een eigen visie en aanpak te komen.  Welke inhoud en waarom (de onderliggende culturele, esthetische, artistieke waarden), welke deskundigheden van vakdocenten hangen daarmee samen, welke samenwerkende partijen sluiten daarbij aan en hoe is dat alles te monitoren? De vraag ‘waarom’ gaat vooraf aan het wat en hoe.
plek-van-kunst-visie-op-domein
Waarom cultuur en kunst in het onderwijs?
Waarom wil je een kunstzinnige school zijn? Wat dragen kunst en cultuur bij aan de ontwikkeling van kinderen, wat draagt het bij aan het leerproces?  Wat, zo luidt dan de onvermijdelijke vraag, wil je op dit gebied aan (nieuwe) generaties overdragen? Welke kennis doen leerlingen op? Hoe geef je hier handen en voeten aan? (observatie, imitatie, creatie, originaliteit; tijd, ruimte, kwaliteit, structuur; lichaam, object, taal, grafisch, media; ).
Ik heb onlangs nog de voorbereiding voor de handreiking CKV  en een bijeenkomst over doorgaande leerlijnen PO-VO bijgewoond. Een train-de-trainersbijeenkomst voor talentontwikkeling staat op het programma. De insteek: talent in CKV / Kunst tot bloei laten komen. Op zijn tijd bijtanken: leerzaam en leuk!

Individuele gedrag < – > opdracht < – > les / project < – > school / beleid / visie < – > schoolomgeving < – >

leerlijn

  • Een proces opstarten om te komen tot een aanpak;
  • een aanpak die focust op een gezamenlijke visie;
  • en een kapstok biedt voor beoordelingssystematiek;
  • met direct toepasbare werkvormen en instrumenten;
  • en aandacht voor praktische zaken rondom het afsluiten op een hoger niveau;
  • waarbij werkwijzen betrokkenen inzicht geven in het proces;
  • onder meer via diverse manieren om het leerplankundig spinnenweb in te zetten;
  • om vanuit een conceptueel kader samenhang in het leerplan te bevorderen.
4627 Onderzoek

In dit kader is ook interessant het onderzoek van Joyce Gubbels aan de Radbout Universiteit van Nijmegen. Zij houdt een pleidooi om ook aandacht te hebben in het onderwijs – meer dan nu het geval is – voor de creatieve hoogvliegers. Een verrijkingsprogramma is een optie.

Review onderzoeken Cultuureducatie met Kwaliteit: review-cultuureducatie-met-kwaliteit-diverse-onderzoeken-rond-cultuureducatie-en-cultuureducatie-met-kwaliteit-2015-2016

Monitoren Cultuureducatie peiling 2015-2016: rapport-monitor-cultuuronderwijs-in-het-primair-onderwijs-en-programma-cultuureducatie-met-kwaliteit-peiling-2015-16

Handreiking basis voor cultuureducatie
LKCA handreiking cultuureducatie

doorgaande lijn cultuureducatie – integratie binnen- en buitenschools

En vers van de pers:  Basis voor Cultuureducatie van LKCA. Pleidooi voor een integratie van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie, cultuureducatie inbedden in alle typen onderwijs – incluis speciaal onderwijs en alle jaargangen vmbo, 12/7 50 weken per jaar, kern in het artistieke-creatieve proces met gemeenschappelijk kerndeel voor alle kunstdisciplines, inzet van vakdocenten, vakoverstijgende aanpak, gezamenlijk optrekken cultuurcoördinatoren met voldoende taakuren en combinatiefunctionarissen, belangrijke rol peers en ouders, kennisdeling overheid-provincie-regio, monitoren infrastructuur, toetsingskader (gelijke kansen en toegang), drietrapsraket doorgaande lijn (PO, onderbouw, bovenbouw), mogelijkheid examenprogramma behouden – inclusief CKV in het combinatiecijfer, stevigere verankering in docentenopleidingen, geschiktheidsverklaringen bij subsidiëring, aantal brede scholen uitbreiden. Schema Uitvoeringsplan van voor gaande punten.

cumulatie cultuureducatie

Gerelateerd artikel elders op dit blog: matrix-cultuur-in-de-spiegel-scepted-ckv-dimensies