Wall of Rights

Wall of Rights

Foto Jan van Eijndhoven

human rights tattooSander van Bussel tatoeëert wereldwijd letter voor letter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 6773 mensen. Dit kunstproject ‘Human Rights Tattoo’ van de Tilburgse kunstenaar Sander van Bussel  is als mural Wall of Rights te zien op locatie. In Tilburg t/m 6 oktober 2017. In de komende vier jaar volgen onder meer nog Indonesië, Hongkong en Oeganda.

Zie gerelateerd artikel op dit blog:

Pimp de troonrede

http://omrop.fr/4DP7

Aan het werk! Wat is jouw plan voor Nederland? ‘Leden van de Staten-Generaal…’ je maintiendrai

Op Prinsjesdag leest koning Willem-Alexander de troonrede voor, met daarin de regeringsplannen voor het komende jaar. Maar wat moet er volgens jou gebeuren? Dit mag een abstract idee zijn of bijvoorbeeld een concrete maatregel: alles waarvan jij denkt dat het Nederland beter maakt.

Schrijf een essay of spreek je voorstel in op video. In maximaal 350 woorden of 2 minuten film.

  • Originaliteit (is je plan nieuw en origineel?)
  • Overtuigingskracht (ben je overtuigend en heb je goede argumenten?)
  • Uitvoerbaarheid (is je plan praktisch uitvoerbaar?)

isabella de munckPrijswinnaar 2017

De schrijfwedstrijd Pimp de Troonrede 2017 werd dit jaar voor de vierde keer gehouden en is gewonnen door Isabella de Munck. Als leerling van het Vlietland College in Leiden presenteerde zij in haar alternatieve troonrede een plan om de duurzaamheid van kledingstukken voor de consument inzichtelijk te maken én om bedrijven te stimuleren duurzamer te produceren. Een kledingstuk krijgt dan een sterrenlabel. Het aantal sterren bij het keurmerk geeft de mate van duurzaamheid aan. De Muncklegt de verantwoordelijkheid zowel bij bedrijven als bij de toehoorders. Haar troonrede eindigde ze met de aansporing: “Aan het werk!

De publieksprijs ging dit jaar naar Roos Janssen en Jody Otten van de Tienerpartij uit Oosterhout. ProDemos ontving 86 troonredes uit heel Nederland. Veelvoorkomende thema’s waren duurzaamheid, zorg en ideeën voor het onderwijs. 

Prijswinnaars 1-2-3 2016

En mededinger naar de Publieksprijs. Jonge leerlingen van het basisonderwijs maken indruk met een video waarin dertien voorstellen voor het pimpen van de troonrede. Zij wonnen daarmee de originaliteitsprijs. Winnaar Pimp de Troonrede 2016 ProDemos

Een leuke opdracht van ProDemos die verbinding legt tussen Burgerschapskunde en Nederlands. Vorig jaar vroegen ze leerlingen de troonrede te pimpen. Ook dit jaar was er dus weer een prijsvraag.

Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Over Pimp de Troonrede

De schrijfwedstrijd Pimp de Troonrede wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd door ProDemos. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Wist je dat 9 september de Dag van de Democratie is?

Leuke werkvormen om Democratie te bespreken vindt je in deze handleiding  173103-1-ProDemos-Dag-van-de-Democratie-2017_handleiding

Kernwaarden in Nederland, filmpje ProDemos. Zie elders op dit blog werkvorm Medelander-Nederlander.

Sociale innovatie

sociale-innovatie

© Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Movisie benoemt in het dossier ‘Wat werkt bij Sociale Innovatie’ werkzame elementen, geeft een inkijkje in goede voorbeelden én ook de bronnen zijn het bestuderen waard.

 

domeinen participatiewielVan niemand en iedereen

In de aanpak van sociale innovaties bekijken partijen met elkaar gebiedsgericht wat er werkt, waarbij de werkzame elementen het vliegwiel vormen om tot een succesvolle verandering te komen. Het advies is om klein te beginnen en te kijken wat werkt. Wat is de essentie van wat werkt? Waarbij beperkingen worden aangepakt, mogelijkheden worden benut en opgerekt en mensen meer grip krijgen op hun leven en daaraan ook zelf richting kunnen geven. De focus ligt daarbij op het onderzoeken van wat ‘energie en leven’ geeft en wat er nodig is om daar meer van te creëren. de kennis en kunde benut van mensen met verschillende achtergronden. De teamsamenstelling is transdisciplinair. Dat maakt dat  verschillende soorten kennis – ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis – worden benut en zij daarbij gelijkwaardige worden gewaardeerd.

Samensmelten van handen en breinen om tot nieuwe, beter werkbare en werkzame aanpakken te komen.

 Voorbij de som der delen

De complexiteit en uniciteit van een context maakt dat de uitkomsten ook uniek zijn voor die bepaalde situatie en daarmee ook meer duurzaam in die situatie. Tegelijkertijd is opschalen daardoor lastig. Het zich wortelen van een met elkaar ‘gevonden, werkzame en gedragen’ aanpak is misschien het hoogst haalbare; bijvoorbeeld wanneer bij gelijkblijvend gebied en / of aantallen de toepassing en verinnerlijking  makkelijker verloopt. Een sociale innovatie verwordt dan tot sociale routine. Of misschien kun je al verguld zijn wanneer uitkomsten zich als gedachtegoed weten te verspreiden, waardoor anderen er  adaptief op kunnen doorwerken om hún situatie te verbeteren. Dat is al heel wat, want er ligt nog geen uitgebreid fundament, noch van best practices, noch bewezen onderbouwd.

“Denk groot, start klein, stel de juiste vragen en beweeg snel”

Een innovatie in mensvisie ?

Dat krijg je niet in één nachtvorstje voor elkaar. Het nieuwe botst bovendien vaak nog met oude regelgeving en cultuur, die immers de norm zijn (geworden). Daarbij is het ook een ontdekkingstocht om de vinger te leggen op wat precies de obstakels zijn. Door de verknoping van problemen zijn het vaak complexe vraagstukken. Idealisten van het eerste uur zijn niet 1-2-3 te vermenigvuldigen. De perspectieven zijn multifocaal en het gehanteerde vocabulair nog Babbelonisch.

Sociale innovaties vragen om langere adem in inzet met elkaar gebaseerd op wederkerigheid. De wil het eigenbelang te overstijgen en samen leervermogen op te bouwen. Om onderling vertrouwen en de beschikking hebben over gevarieerde hulpbronnen. Bronnen van financiële aard. Toegang tot formele en informele netwerken en kwantiteit en kwaliteit van met elkaar optrekkende mensen. Een verminderde toegang kan zowel voortkomen uit de karakteristieken van degene die ‘toegelaten’ wil worden, als door degene die ‘toelaat’. Wat die kwaliteiten het beste kunnen zijn, is zich nog aan het uitkristalliseren.

Al met al is het een proces van iteratief creatief denken gericht op verandering en evalueren en meten op basis van bevindingen. Het is aan de toekomst om uit te wijzen of deze benadering daadwerkelijk (meer) persoonlijk welbevinden voor velen betekent.

Opvoeddilemma’s ouders (Syrische) vluchtkinderen

Wennen en hechten

De gezinnen van kinderen die zijn gevlucht voor oorlogsgeweld in hun thuisland zijn op drift. De banden met het land van herkomst werden verbroken, terwijl zich in het land van aankomst, hun mogelijke nieuwe thuisland, nog geen banden hebben gevormd.  De spanningen als gevolg van een problematische acceptatie door de samenleving zet het gezinsleven extra onder druk. Voor vluchtelingenkinderen is het opbouwen van sociale relaties binnen school en wijk vaak erg lastig. Het duurt weken tot maanden voordat het asielverzoek in behandeling wordt genomen en nadat een vergunning is toegewezen duurt het weer enkele maanden voordat vergunninghouders een woning in een gemeente krijgen toegewezen; daarnaast zijn er gezinnen met jonge kinderen waarvan de asielaanvraag wordt afgewezen. Daarbij komen kinderen en ouders binnen zonder enige kennis van de Nederlandse taal. Opgroeien zonder gezondheidsklachten en ontwikkelingsachterstanden is een hele opgave. Zeker voor peuters geldt dat zij moeten kunnen hechten en wortelen om tot bloei te komen. Wat ouders met elkaar delen is dat zij willen dat hun kinderen gezond opgroeien in dit nieuwe land.

Culturele context

Je invoegen in een samenleving waarin je niet bent opgegroeid, gesocialiseerd bent, is moeilijk. Denk in een culturele context aan zaken alswaarden en normen in de opvoeding; de omgang en communicatie binnen culturen en gezinsverbanden; de invloed van religie en de verantwoordelijkheden van de ouders; de rollen binnen het gezin en de verwachtingen van de familie; je verhouden tot een multiculturele samenleving. Buiten een azc komen peuters en hun ouders in aanraking met de Nederlandse samenleving, wat belangrijk is voor hun (toekomstige) integratie.  Deelname van peuters aan voorschoolse voorzieningen zoals de peuterspeelzaal en kinderopvang zijn echter niet vanzelfsprekend en inkadering is ook niet wettelijk geregeld. In Nederland is weliswaar afgesproken dat alle kinderen gelijke leer- en ontwikkelingskansen moeten hebben. Daarom is er al jarenlang onderwijsachterstandenbeleid waarvoor financiële middelen zijn vrijgemaakt. Echter, in de meeste gemeenten vallen de asielzoekerspeuters nog buiten deze regelingen. In Nederland wordt het onderwijs aan vluchtelingenkinderen georganiseerd in het regulier onderwijs, met een taalklas of met een Internationale Schakelklas.  Peuteropvang waarvoor geen leerplicht geldt, valt hier niet onder. Een op peuters gerichte voorziening heeft lang niet altijd voldoende budget, capaciteit en expertise in huis om ouders van vluchtkinderen bij te staan in hun opvoedingstaken. Een gemeente en andere partijen kunnen daarin wel faciliterend zijn. Dan nog zijn er vele hobbels te nemen. Drempels zijn bijvoorbeeld ook het vervoer en de ongewisse in- en uitstroom.

https://vrolijkheid.nl/

Zie ook bericht elders op dit blog:

Werkvorm: Medelander-Nederlander:

https://miekevanos.com/kunst-maken/medelander-nederlander/