Opdr. Ontdekkend kijken

Kerndoelen kunsteducatie

De leerling/student/… kan onder begeleiding een kunstwerk duiden: kunstbeschouwend, kunsttheoretisch en contextueel. De leerling komt in een discussie over de functies van kunst met argumenten. Draagt voorbeelden aan van kunstwerken die hij of zij wel / niet ‘mooi of passend’ vindt en kan dit toelichten. Input wordt gebruikt als basis voor eigen (kunst)ontwerpen. De leerling/ student/ … houdt rekening met aspecten in de omgeving van het (kunst)werk en met mogelijke belangen bij verschillende partijen. Hij of zij presenteert opvattingen omtrent kunst en eigen kunstzinnig werk – alleen of als deelnemer in een groep – aan derden. Hierbij gemaakte keuzes belichtend. De bijhorende werkvormen doen een beroep op elementaire vaardigheden. Betrokkenen worden uitgenodigd en aangespoord om de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.

De gemene deler: stellen van vragen, sprekende objecten, mogelijke werelden.Aandacht voor de persoon, de taak, de omgeving en de context. Specifiek aandacht voor reflectie in relatie tot betekenisgeving.

Werkvormen en opdrachten uitwerkingen

Rekening houdend met aandachtspunten waardering / engagement, kunstbeschouwend, en kenmerken doelgroep. Onderbrengen deelaspecten kerndoelen:

  • 48. onderzoeken;(oriënteren; omzetten; visualiseren; ontwerpen; vormgeven; construeren; combineren; produceren; toepassen; interioriseren;)
  • 49. presenteren; (communiceren; argumenteren; discussiëren; feedback geven; organiseren; overdragen; publiceren; respecteren;)
  • 50. beschouwen; (openstellen; confronteren; ervaren; beleven; exploreren; benoemen; personaliseren; experimenteren;)
  • 51. verslagleggen; (plannen; documenteren; structureren; relateren; refereren; integreren;)
  • 52. reflecteren; (analyseren; bewust-zijn; positie innemen; beoordelen; verbinden; oplossen; samenwerken; inspireren;)

Kapstok zijn zes denkroutines

1. bevragen en onderzoeken;
2. observeren en beschrijven;
3. vergelijken en verbinden;
4. op zoek gaan naar complexiteit;
5. verschillende standpunten ontdekken;
6. redeneren, beweringen onderbouwen met argumenten.

relatie educatief

Ob = Observerend leren; Lu = Ludididactiek; Ont = Ontwikkelimngsgericht leren; Aut = Authentieke cultuureducatie; Art = Art Based Thinking / Learning; Alt =  Altermoderne. [Eigen model MvoMieke (2014), ontleend aan Hein

De denkroutines zijn toepasbaar binnen alle kunst- en cultuureducatieve benaderingen. Iedere opdracht / leeractiviteit combineert theorie met praktijk. In de aanpak is rekening gehouden met leerlingen met een meer reproductiegerichte, toepassingsgerichte en / of betekenisgerichte leerstijl. De opdrachten bieden gelegenheid tot differentiatie. Zowel in het aanbod van de didactische werkvormen, als ook in de mate van (groepsgerichte en individuele) begeleiding en afwisseling in sturing van de leerstof. Een verkenning , waarbij (bij een aantal uitwerkingen) lijntjes kunnen worden gelegd naar andere vakken zoals Nederlands, Drama, Maatschappijleer, Geschiedenis, Burgerschapsvorming, Omgangskunde en Techniek.

In een gezamenlijk optrekken vormen zich nieuwe gezichtspunten. De opdracht-werkvormen zijn exemplarisch. In deze lijn kunnen ook andere werken of beelden worden ontsloten. Tussen een aantal kan er een mix en match plaatsvinden.

@kunstschakel.nleducatieve benadering

Community-art, m & o

Community art. Invloed kunstenaars op de beleving van de omgeving. Inspirerende straatkunstenaars. Murals. Kunst op straat. miekevanos.com . Kunstschakel.

2D Goed gejat…m & o

Juxtaposition. Inspiratie kunstenaar uit omgeving. Inspiratiebronnen kunst. WISF. Mieke van Os. Kunstschakel.

2D Groepsportret, t & a

Groepsportret maken. Start vanuit een individueel portret op A4 formaat. Portret tekenen. Zelfbeeld, groepsbeeld. Mieke van Os. Kunstschakel.

Guerrilla girls, z & z

Guerrilla girls. Vrouwen in de kunst. Maatschappelijk thema. Gewoonten, vooroordelen, discriminatie, stereotypering. Actualiteiten in de kunst en door kunst. Mieke van Os. Kunstschakel.

2D Guernica, o & v

Groepsschilderij maken. Collagetechniek. Compositie. Thema Oorlog in de kunst. Picasso en Guernica. Mieke van Os. Kunstschakel.

2D Historiestuk

Historiestuk. Genres in de schilderkunst. Opdracht beeldende vorming. Mieke van Os. Miekevanos.com

Identiteit in de kunst, z & z

Identiteit in de kunst. Hoe kunst je een spiegel voor kan houden. Zelfportret, zelfbeeld en selfie’s. Mieke van Os. Kunstschakel.

Lijn in de kunst

Lijntekening. De lijn in de kunst. Tekeningen, draadsculpturen, mozaiekreliefs. Lijn als beeldelement. Kunstbeschouwing. Mieke van Os. Kunstschakel.

Nederlands / Rembrandt DOE – DENK

Fictieonderwijs Nederlands. Rembrandt, combinatie Nederlands en zaakvakken. Spel De Grote Rembrandt. Leeskring. Plezier in lezen. Mieke van Os @ Kunstschakel, Irene Engels, Michelle Clarke, Claudia Geurtsen.

2D Virtueel Koningsbos, z & z

Virtueel Koningsbos. Cultuureducatie. Verbinden van mensen door delen van verhalen. Iedereen, in welk land dan ook, heeft herinneringen aan een bijzondere boom. Mieke van Os. @Kunstschakel.