Kunst en politiek: gescheiden / verbonden

War on Terror en propaganda in de 21e eeuw

Kunstenaar Jonas Staal (34) onderzoekt de relatie tussen kunst, democratie en propaganda. Hij heeft de Charlotte Köhler Prijs 2016 gewonnen, een aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars. “Een kunstwerk is voor mij nooit af, maar eerder een doorlopend proces: elk werk schept de voorwaarden voor de mogelijkheid van een volgend werk”.

Naast zijn kunstprojecten werkt Staal aan een proefschrift over kunst en propaganda in de 21ste eeuw.

Niet zo verwonderlijk misschien dat Jonas Staal geëngageerd is met onderwerpen rondom democratie en burgerschap. Zijn moeder is docent CKV en wellicht is dit ooit van invloed geweest op de weg die de kunstenaar is ingeslagen en zijn vader studeerde  niet-westerse sociologie en gaf daarin ook les op een hogeschool. Geen vraag, maar een gegeven.

“Dat heeft mij ertoe gebracht na te denken over kunst in een bredere politieke en maatschappelijke constellatie.”

“….Veel van de voorrechten die we nu als normatief zien zijn ooit volstrekt utopische modellen geweest, zoals gelijk stemrecht en gelijke toegang tot onderwijs. Als je het zo bekijkt, is een utopisch concept als het basisinkomen ineens ook geen onbereikbaar ideaal meer.”

“…In de nasleep van de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh groeide mijn politieke bewustzijn. Daar kon ik mijn kunst niet langer van loskoppelen”

“… Als we ons geen andere wereld kunnen verbeelden, kunnen we deze ook niet realiseren”

Macht en werelden in relatie tot kunst

De War on Terror dwingt mensen te denken in termen van “Wij tegen Zij”, door een continue dreiging van aanstaande aanslagen te creëren. Terroristische daden, nucleaire aanslagen, biologische oorlogsvoering, anthraxbrieven en cyberaanvallen zijn dagelijks nieuws. Deze voortdurende constructie van vijandbeelden voedt nieuwe vormen van nationalisme en mensen worden door de berichtgeving in de media meegenomen om oorlogsvoering in het binnen- en buitenland te steunen omwille van democratisch gekozen regimes. Ondersteunende krachtige verbeeldingen van terreur worden gecreëerd door culturele praktijkbeoefenaars, zoals theatermakers, game designers, filmmakers en beeldend kunstenaars. Zonder oordeel te vormen, is het wel iets om bij stil te staan.

Kunst en politiek zijn sinds mensenheugenis met elkaar verbonden. Vele kunstenaars hielden en houden zich ermee bezig. Een tijd is het not-done geweest, omdat propaganda op de loer ligt. En dat is ook niet denkbeeldig, want hele oorlogen worden uitgevochten in de media.  Grote en kleine ‘oorlogen’: hoe ga je om met minderheden? Met andersdenkenden? Met afscheidingsbewegingen? Staal gebruikt zijn verbeeldingskracht voor het creëren van een ruimte waarin kunst niet alleen vragen over de wereld stelt, maar waarin zij ingezet wordt als mogelijkheid om nieuwe werelden en visies te verbeelden.

Hij gaat daarin ver. Het gaat hem om het fundamentele principe dat de politiek van blacklisting zelf een radicaal anti-democratische component van onze statelijke politiek vormt. In 2012 richt Staal New World Summit op, een artistieke en politieke organisatie die zich bezig houdt met het bedenken en vormgeven van alternative parliaments waar organisaties terecht kunnen die zich buiten een democratisch systeem bevinden. New World Summit organiseert debatten voor gemeenschappen die om welke reden dan ook geen toegang hebben tot een democratisch gekozen parlement. Voor iedere bijeenkomst wordt in samenwerking met architect Paul Kuipers een alternatief parlement getest. Sinds de oprichting in 2012 vonden er Summits plaats in Berlijn, Leiden, Kochi (India), Brussel, Derik (Rovaja, een door Syrië niet erkende, onafhankelijke staat) en Utrecht.

Een van de projecten waar hij nu mee bezig is, is het ontwikkelen van een alternatief parlement in Noord-Syrië. Een nieuwe Agora.

De beweging wil vanuit de conditie van stateloosheid kijken welke toekomst het concept ‘staat’ heeft in een tijdperk waarin de staat zich in een veelheid van crisissen bevindt. Hij bevraagt waarom een systeem is zoals het is en stelt het ter discussie. De gedachte is: de grenzen van deze wereld zijn niet natuurlijk. Ze zijn gecreëerd door mensen en kunnen dus ook weer veranderd worden door mensen. Zijn werk is regelmatig aanleiding geweest voor publiek debat. Zo werd hij na zijn project rondom Wilders gearresteerd en drie jaar lang vervolgd voor ‘bedreiging met de dood van een lid van de Staten-Generaal der Nederlanden’ en bij rechter vrijgesproken.

Zonder beeld kan de macht zich niet als zodanig herkenbaar maken

Naar het gelijkheidsideaal ook een onderschrift in bijvoorbeeld Turks, Marokkaans, Arabisch… ?

autobom1 Rotterdam (2006)

De Geert Wilders Werken (2005- 2008) foto Politiearchief Rotterdam

 

 

 

 

 

 

Het is zijn overtuiging dat de kunst onlosmakelijk met de politiek, met de macht is verstrengeld. Zo stelt hij  dat de kunst en de politiek een co-auteurschap vervullen in het vormgeven van de wereld zoals wij die kennen – bewust of niet; een wereld die gedefinieerd wordt door de democratische ideologie: het democratisme. En andersom; denk hierbij aan het verband tussen kunst en dictatoriale regimes uit de twintigste eeuw. Zo verbeelden filmmaker Leni Riefenstahl en architect Albert Speer de macht van Hitler.

Een vraag die hiermee samenhangt is het belang van een persoonscultus binnen populistische politieke stromingen en binnen de politiek in het algemeen.

L’Art pour l’art? Kunst souverein…. hoe neutraal is kunst? 

In reactie hierop is de regel nu misschien eerder dat van de kunst wordt verwacht dat ze open en tolerant is en geen instrument is of wordt  van dogma’s en niet-democratische-ideologieën. Een tegenpool vormt voor  en van propaganda. Zijn dit niet twee zijden van een medaille?

Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken, daarmee is het van grote waarde voor de samenleving. (PvdA)

Omdat een bloeiend, divers en kwalitatief hoogstaand kunstaanbod in sterke mate kan bijdragen aan het maatschappelijk welzijn is een substantieel staatsaandeel in de financiering van kunst verdedigbaar. (VVD)

Kunst, cultuur en erfgoed kunnen verbinden en onderscheiden. Ze helpen een samenleving om voortdurend op zichzelf te reflecteren. (D66)

Is het pleit bezorgen van deze ‘democratische vrijheid’ en ‘ideologische onafhankelijkheid’ als kernwaarden van het democratisme ook niet een vorm van ‘propaganda’ ? Namelijk het verbeelden van de democratische macht? Een macht die weliswaar niet is gestoeld op de visie van één partij of persoon, maar een macht die gestoeld is op consensuspolitiek. De opmerking van Staal in de Groene Amsterdammer van 28 oktober 2009 geeft mij te denken: hoe zit het met kunst en politieke verbeelding in Nederland?

Het gelijkheidsideaal, de vrijheid van meningsuiting en het recht vrijelijk elke religie te mogen belijden staan onvermijdelijk continu in spanning tot elkaar. [….] Het betekent dat de kunst net als de politiek vorm geeft aan de systemen waarin en waardoor wij leven. De kunst draagt dan verantwoordelijkheid voor de politiek, zoals de politiek dat voor de kunst doet.

Staal is lid van de Akademie van Kunsten

De geschiedenis van het woord terrorisme

Parliament Spaces (Dutch Design Awards Finalist, 2017)

Als de meerderheid gelooft dat een slechte dictator een goed man is, mag hij dan aan de macht komen? Kun je de baas over iemand zijn? Bestaan er slechte mensen? Waar komen ‘goed’ en ‘kwaad’ vandaan? Zouden mensen zich goed gedragen als er geen regels waren? Is het soms goed om geweld te gebruiken?  Is jouw mening altijd waar?

 

.

Kinderrechten kaartspel

kinderrechten Lot<s Foundation‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’

Onder dit domein vallen zaken als:  omgaan met andere mensen, problemen oplossen, levensbeschouwing en cultuur. Ook aandacht voor burgerschap past hieronder.

Kinderrechten in Nederland geen issue? Nou toch wel. Wist je dat In Nederland :

300.000 kinderen in armoede leven, jaarlijks bijna 120.000 kinderen slachtoffer zijn van mishandeling, 3000 kinderen al meer dan 4 jaar wachten op uitsluitsel over hun  asielaanvraag ….

Verdrag Inzake de Rechten van het Kind

Het IVRK omvat 54 artikelen, in hoofdlijn in te delen in drie groepen: Kinderen hebben recht op (informatie voor jeugdigen):

  1. Voorzieningen, waaronder  gratis en goed onderwijs, goede en bereikbare gezondheidszorg en opvang. Bij ziekte moet je terecht kunnen bij een dokter die je helpt om weer beter te worden. Hieronder valt in Nederland bijvoorbeeld het recht op vrije artsenkeuze en het recht op informatie, bijvoorbeeld over de regels op school of wat er gebeurt als ouders gaan scheiden of als je een behandeling moet ondergaan. Ieder kind heeft recht op onderdak, op eten en drinken. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om voor je te zorgen. Als ze dat niet kunnen, dan is het de taak van de overheid er voor te zorgen dat er goede hulp komt en dat er vinger aan de pols wordt gehouden dat je wordt geholpen.
  2. Bescherming, tegen mishandeling, uitbuiting, verwaarlozing, kinderarbeid, oorlogsgeweld, handel en slavernij. Ieder kind heeft recht op zichzelf te zijn en daarbij maakt het niet uit welke kleur, godsdienst, geslacht, handicap of seksuele voorkeur je hebt. Ieder kind heeft het recht op bescherming van het privéleven, ook bijvoorbeeld rond je lichaam. Vind je het niet leuk dat iedereen zomaar de badkamer binnenwandelt terwijl jij aan het douchen bent? Dan hoef je dat niet toe te laten. Kinderombudsman.
  3. Participatie,  recht op te worden betrokken bij wat kinderen aangaat. Denk hierbij aan recht op vrije meningsuiting en mogen meepraten en meebeslissen over zaken die kinderen aangaan. Recht op inspraak en bijvoorbeeld ook recht op een eigen geloofsovertuiging. Het maakt niet uit of je katholiek, islamiet, protestants of joods of ongelovig bent.

Thema’s (informatie voor professionals): Familie; Gezond leven; Veiligheid; Educatie; Spelen; Privacy; Participatie; Handicap; Werk; Jeugdhulp; Jeugdstrafrecht; Migratie; Belang van het kind;

Kaartspel Kinderrechten

‘’Onderzoek met Lot’’  is een hulpmiddel om stil te staan bij Kinderrechten in het PO. Het is een set van 42 kaarten met vier soorten kaarten:

  1. DENK-verder-vraag – Lot legt uit
  2. DENK-door-vraag – filosofievraag
  3. DEEL-vertel-kaart  – ervaringen uitwisselen
  4. DOE- kaart – aan de slag

De kaarten kosten € 14,95 inclusief btw en exclusief verzendkosten. De kaarten zijn ook af te halen bij het Herman van Veen Arts Center, Landgoed De Paltz 1, 3768 MZ Soest.

 

Loodzware onderwerpen afgetikt in vlinderlichte Tweets

cw0sbpvwqaakdaoJe mening in 140 tekens

In hoeverre dragen Social Media zoals bijvoorbeeld Twitter bij aan polarisatie van meningen en aan een kortere spanningsboog als het gaat om het je verdiepen in issues? Onderzoek geeft geen eenduidig antwoord. Nu, via dezelfde media kom ik achter het bestaan van dit initiatief #DaretobeGrey, een oproep tot meer nuancering. Mijn eerste grijze haren heb ik net weer van een kleurtje  voorzien – dus of de naam zo handig is gekozen met een knipoog naar 50 tinten grijs – weet ik niet. De hartenkreet is mij echter wel uit het hart gegrepen. Beste #Pauw, #Tan, #Jinek en alle andere influencers: ruimte aan de nuance! Wilders noem ik in dit rijtje niet, want die kan met de beste GPS de Gulden Middenweg nog niet vinden.

Kraslot meningsvorming neemt als een sneeuwbal een geheel eigen realiteit aan met  voelbare gevolgen en eigen wetmatigheden.

Nuancering in 140 tekens?

Wat weerklinkt er in de ziel van burgers? De nuance is in de media vaak zoek en de aanleiding geeft daar misschien ook reden toe. Toch krijg je daar pas zicht op als je de argumenten, oorzaken en feiten kent of kunt afwegen. Is er echt geen belangstelling (meer) voor diepte-interviews, hoor- en wederhoor, een fatsoenlijk debat tussen voor- en tegenstanders waarbij partijen naar elkaar luisteren en zich in elkaar proberen te verplaatsen? Zoals Frank Boeijen al zong ‘Denk niet links, denk niet rechts, denk niet zwart-wit’. Een voorloper in de vraag om alertheid op de dynamiek van de maatschappelijke verbeelding. Terug naar de Oude Grieken en de kunst van de rede? Oef…al hoewel meer aandacht voor  argumententatieleer en rekkelijkheid in aandacht voor het toetsen op houdbaarheid, logica, consistentie en redelijkheid misschien zo gek nog niet is.  Die maken dat je beter op je eigen inzicht kunt (en leert) vertrouwen. Daarvoor pleiten bijvoorbeeld denkers als Jurgen Habermas en Martha Nussbaum.

Is er een relatie tussen de beeldvorming rondom een ontplofte wereld en het ontploffen van de wereld? In hoeverre valt de verbeelding van de dagelijkse werkelijkheid samen met de dagelijkse werkelijkheid?

Rencontrer-contre, begegnen-gegner, counter-encounter

Natuurlijk vindt er vertekening plaats in communicatie. Dat is een wetmatigheid en dus ook altijd zo geweest. De media zijn instrumenten van verbeelding. Zij verbeelden de werkelijkheid, maar wel vaak de meest extreme verbeeldingen van een maatschappelijke realiteit. Zij filteren of echoën en versterken daarmee de overdracht van een gekozen werkelijkheid. Achter het tonen, beschrijven, visualiseren van een wereldbeeld ligt de vraag besloten ‘wiens wereldbeeld?’ Polarisatie vergroot angst, onrust, onzekerheid en kortzichtigheid. Angst, onrust, onzekerheid en kortzichtigheid beperken de ruimte om samen te werken en je te verplaatsen in een ander. Het is denk ik goed als er aandacht is voor de nuance.  Welke realiteit komt in de verbeelding aan de orde, welke dynamiek zit hierachter (bronnen, werkwijzen, concepten, overtuigingen), hoe heeft dit invloed op de publieke werking en hoe verhoud jij je daartoe?

Naming en framing

En dan ben je ineens middenin een discussie rondom Burgerschap en Cultuureducatieve vorming belandt…

In actuele discussies met naming en framing over vluchtelingen, economische gelukzoekers, vrijheid van meningsuiting, moslimfundamentalisme, terroristen, nationalisme en discriminatie om spraakmakende onderwerpen te noemen. Dan heb je het met elkaar over ethiek, manipulatie, tegenstroom, wederzijds begrip, maatschappelijk verantwoord communiceren, conventies en cultureel activisme, betekenisgeving en betekenistoekenning, representatie en (de)contextualiseren, socialisatie en sociale vergelijking, zelfwaarneming en zelfverwerkelijking. Sta je stil bij het belang van waarnemen vanuit een brede scoop met behulp van de ScEPTEDinvalshoeken (Sociaal-Economisch-Politiek-Technologisch-Ecologisch-Demografisch) en uitdieping van filosofisch-spirituele bronnen en zienswijzen. Duik je in thema’s als Media & Communicatie, Planet-People-Profit, Duurzaamheid & Communities, Kunst & Maatschappij, Identiteit & Diversiteit. Op zoek naar evenwicht tussen je eigen bestaan en het maatschappelijk leven, tussen individualiteit en gemeenschapszin.

Het Raayland College laat haar leerlingen meedenken en gaat met hen op zoek naar nuancering.